Languages

A A A
printprint

業界人士講座系列 - 銀行家之路

香港大學本部大樓畢業生議會廳
2016年3月23曰

金發局與香港大學於三月二十三日合辦有關「銀行家之路」的就業論壇。論壇為金發局 「業界人士講座系列」的項目,以加深學生對金融服務業內各類就業機會的了解。

 

如欲取得論壇的議程,請按此下載。

 

有關論壇的精選片段,請按此處

 

版權所有© 2020 香港金融發展局。